Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan:           

Smoorverliefd.com

Bulthuisweg 12

3632 JH Loenen aan de Vecht

E-mail adres: nicole@smoorverliefd.com

–     Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] herroept/herroepen*

–     Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

–     [Naam consumenten(en)]

–     [Adres consument(en)]

–     [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.