privacy- en cookiestatement SMOORVERLIEFD.COM

Smoorverliefd.com gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde website. Smoorverliefd.com gebruikt die gegevens om de prestaties van die websites en daarmee haar dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op de wensen van de gebruikers aan te kunnen laten sluiten); om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief of een gratis cursus te ontvangen); om de

dienstverlening te kunnen verbeteren en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien

(bijvoorbeeld door persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen).

In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en

welke rechten u heeft. Deze statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze

regelmatig te controleren. De laatste wijziging van deze privacy statement was op 11-12-2018

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de

Gebruiker direct of indirect herleid kan worden. De in dit privacy- en cookiestatement genoemde

gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van

Persoonsgegevens waarvoor Smoorverliefd.com de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van

toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn

opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.  Dit Reglement is van toepassing binnen Smoorverliefd.com en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

In onderstaande artikelen geven wij transparantie betreffende hoe Smoorverliefd.com omgaat met de door u aan ons toevertrouwde informatie.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt Smoorverliefd.com gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens van de Dienst gebruik maken en bij elk contact tussen Smoorverliefd.com en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden en te kunnen factureren middels onze payment partner Pay.nl, om de Dienst te verbeteren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van

Persoonsgegevens waarvoor Smoorverliefd.com de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van

toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn

opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Dit Reglement is van toepassing binnen Smoorverliefd.com en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

Definities

Content: Audiovisueel materiaal, foodvideo’s, webinars, foto’s, blogs, recepten, geschreven artikelen

en foto’s e.d.

Dienst: De service van Smoorverliefd.com die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden Smoorverliefd.com.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van Smoorverliefd.com.

Privacy- en cookiestatement: Het onderhavige privacy- en cookiestatement van Smoorverliefd.com.

Smoorverliefd.com: Bulthuisweg 12, 3632 JL Loenen a/d Vecht, KVK 3027997

Website: De Website van de Dienst van Smoorverliefd.com: te vinden op  https://www.Smoorverliefd.com.

Hoe verzamelen wij informatie

Smoorverliefd.com verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren, Smoorverliefd.com registreert en verkrijgt (via derden) uitsluitend de volgende gegevens:

  1. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten naam,

voorna(a)m(en), voorletter(s), geslacht, marital status, geboortedatum alsmede adresgegevens (adres, postcode, woonplaats), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), IP-adres(sen), login- en accountinformatie. 2.  door gebruikers zelf gegenereerde informatie (reacties en/of vragen) 3. Welke e-mail worden geopend of gelezen. Waar in de e-mail wordt geklikt op aangeboden linkjes. 4. algemene informatie over het gebruik van de site.

Cookies

Wat zijn het: Cookies zijn kleine bestandjes die door de Website kunnen worden geplaatst op de

computer of andere Apparaten van Gebruiker waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan

bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te

loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van de Website (niet zijnde Gebruikers) kan met

cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten

cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser

afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende

bezoek aan de Website worden uitgelezen. Voor zover Smoorverliefd.com met behulp van cookies

persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en

cookiestatement.

Welke cookies gebruikt Smoorverliefd.com: Smoorverliefd.com plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Account. Daarnaast maakt Smoorverliefd.com gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses, omtrent het gebruik van de Website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die Smoorverliefd.com inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de Website. Deze inzichten helpen Smoorverliefd.com bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw Apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de Website, door Smoorverliefd.com.

Cookies van andere partijen: Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen,

en worden door derde partijen op uw computer of andere Apparaten opgeslagen, en alleen derde

partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die op de Website

kunnen worden aangeboden om de Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd: Browserapplicaties kunnen zo worden

ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer worden

ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de

browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd.

NB: een bezoeker van de Website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te

ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden

gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de

bezoeker van de Website geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of de

Dienst.

Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

Smoorverliefd.com verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en Account: Smoorverliefd.com bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij

zich middels het Smoorverliefd.com membership registreren voor een membership (dat wil zeggen emailadres, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam) primair ten behoeve van de uitvoering van haar

bedrijf maar ook voor activiteiten, zoals een promotionele actie en nieuwsbrieven. Laatstgenoemde secundaire – activiteiten zijn “pe mission based”, hetgeen betekent dat zij op zichzelf staan en dus op

individuele basis kunnen worden uitgevoerd, gericht op bestaande als ook voormalige gebruikers van

de dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. De gebruiker verstrekt deze informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door Smoorverliefd.com aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie zal Smoorverliefd.com strikte geheimhouding betrachten, jegens enige derde(n).

Betaalgegevens: Smoorverliefd.com laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf op de Website wordt gepost: Smoorverliefd.com kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. Smoorverliefd.com mag deze informatie tonen op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content: Smoorverliefd.com kan bijhouden welke Content wordt

opgevraagd met behulp van het Account van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienst: Smoorverliefd.com kan ook meer

algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van

de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe

vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type Apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over reacties op e-mails: Als Smoorverliefd.com e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan

informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails,

bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt. Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker: bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de Dienst te kunnen bieden: Smoorverliefd.com gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).

Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd

zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.

Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: Smoorverliefd.com kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account van een Gebruiker, om op basis daarvan de Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.

Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: Smoorverliefd.com gebruikt de

(verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt

wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde

beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van

Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met

welk typen Apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.

Voor marktonderzoek: Smoorverliefd.com kan contact opnemen of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om Gebruikers op de  hoogte te houden over de Dienst en de Content (nieuwsbrief e-mails). Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat Smoorverliefd.com hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.

Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en

regelgeving die op Smoorverliefd.com rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.

Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan Smoorverliefd.com gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als Smoorverliefd.com op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

Met wie delen wij deze informatie

Met (andere) leveranciers van Smoorverliefd.com: Smoorverliefd.com zal informatie over Gebruikers – in beginsel – niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren, zoals: thans haar payment-facilitator en (direct)marketing bedrijven, die een – directe of indirecte – bijdrage kunnen leveren aan het uitbouwen of onderhouden van het aantal gebruikers van haar dienst. Smoorverliefd.com zal de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk betrachten ten aanzien van de door de gebruiker verstrekte gegevens, en zal de eventuele derden –voor hun mogelijke gebruik – geheimhouding opleggen.

Binnen Smoorverliefd.com kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van Smoorverliefd.com, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is

De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door Smoorverliefd.com verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Smoorverliefd.com via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de klantenservice. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op  https://www.Smoorverliefd.com.

Verantwoordelijk voor verwerking en beheer

  1. De Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking en het

beheer van de Persoonsgegevens. 2. De Verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende

technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of

enige vorm van onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens.

Beveiliging van verwerking van persoonsgegevens

De medewerkers van Smoorverliefd.com hebben een plicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor

zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met

wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 2. Persoonsgegevens van een Klant worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen Smoorverliefd.com en de Klant bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard. 3. Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Klant te identificeren.

Beveiliging van informatie

Smoorverliefd.com doet haar uiterste best te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van

informatie over Gebruikers en bezoekers van de Website te realiseren dat gezien de stand van de

techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van

persoonsgegevens te voorkomen. Smoorverliefd.com respecteert bij het gebruik van de persoonsgegevens van de websites de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Smoorverliefd.com draagt er door die gegevens te beveiligen zorg voor dat die gegevens geheim gehouden worden. Smoorverliefd.com verstrekt die gegevens niet aan derden die deze voor commerciële doeleinden kunnen gebruiken.

Links naar websites van derden

De Website kan links naar andere websites bevatten. Smoorverliefd.com kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende website.

Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop Smoorverliefd.com gegevens van Gebruiker verwerkt, kunnen gesteld worden aan de klantenservice van Smoorverliefd.com. De gegevens van de klantenservice zijn te vinden op www.Smoorverliefd.com.

Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

Smoorverliefd.com behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in het privacyen cookiestatement. Gebruiker dient dit privacy- en cookiestatement dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van het privacy- en

cookiestatement kan altijd op de Website geraadpleegd worden.